Sunday, 29 November 2015

Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)

Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)
Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)
Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)
Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)
Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)
Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)
Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)
Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)
 Farmoor Reservoir Farmoor
Oxfordshire 
29th November 2015

Ring-necked Duck (Aythya collaris)

Ring-necked Duck (Aythya collaris)
Ring-necked Duck (Aythya collaris)
Rooksbury Mill LNR Andover
Hampshire
29th November 2015