Sunday, 26 November 2017

Red-necked Grebe (Podiceps grisegena)

Red-necked Grebe (Podiceps grisegena)
Chard Reservoir Chard
Somerset
26th November 2017