Monday, 17 April 2017

White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)

White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)
White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)
  Juvenile ~ Findhorn Valley Highland
Scotland
17th April 2017